“ප්‍රභාෂ්වර: ගොවි දිවියේ නව්‍ය හැරවුම” සංකල්පය යටතේ ලංකාවේ පලමු උෂ්ණත්වය සහ තෙතමනය පාලිත කෘෂි ශීතාගාර සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම. (2019/03/30)

Similar Articles

Food Commissioner’s Dep... Food Commissioner’s Department received an award for In recognition of high performance achieved in the Evaluation Programme of the Committee on Public Accounts Financial Year 2016 from
“ප්‍රභා... IT Department