අපේ දැක්ම

“ආරක්ෂිතව, අඛණ්ඩව, පෝෂ්‍යදායී ධාන්‍යමය ආහාර සෑම නිවසකටම.”

අපගේ මෙහෙවර

“ධාන්‍යමය ආහාර ද්‍රව්‍යයන්හි වෙළඳපොළ සුලභතාව පාරිභෝගිකයාට ළඟා වීමේ පහසුව සහ පාරිභෝගික මිලදී ගැනීමේ හැකියාව සුරක්ෂිත කිරීම උදෙසා ආහාර දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ පාර්ශව දෙපාර්තමේන්තුව සතු වත්කම් සහ කාර්යක්ෂමවූත් කැපවූත් සේවක සමුහයා සමඟ මනා ලෙස සම්බන්ධීකරණය මගින් ආහාර දෙපාර්තමේන්තුවේ දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම.”

කොමසාරිස්ගේ පණිවිඩය

මහත්මිය. ජේ. ක්‍රිෂ්ණමූර්ති

ශ්‍රී ලංකා ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට මා ඔබව පිළිගැනීම සතුටට කරුණකි.

මහත්මිය.
මහත්මිය.
Presidential Secretariat
Prime Minister's Office
Department Of Government Information
icta
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government.